Latest quotes | Random quotes | Latest comments | Add quote

Phiwe Mbatha

Ngomile (NgePhumulani High School)

Nsengwakazi okukade yayibancelisa
Ngiphuzise kwelemivemve
Ngiphuzise kolumnandi uju
Ngiph' engingenakuliphucwa muntu
Oluyifa laphakade

Mangaki amankonyane osuwancelisile?
Mingaki imivemve owayincelisa maqede yavulek'izingqondo?
Nsengwakazi ngikanye nemivemve yakho
Ngikhuhlwe inkungu yokungazi
Ngiphuzise kolwamaqhawe akho

Ngihole ngengalo uze uyongingenisa ezikhungweni zenzululwazi
Lapho ngiyotshakadula izinkalo namathafa
Ngitshakadule ubusuku nemini
Ngizilungisel'ukunqoba ubumnyama
Ngiphume sengihlomis'okukaNodumehlezi kaMenzi

poem by Phiwe MbathaReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

If you know another quote, please submit it.

Search


Recent searches | Top searches